При нас Вие можете да поръчате всички ремонтни и довършителни дейности, касаещи вътрешното пространство на всяка една сграда.

Рaботният процес включва няколко етапа:

Изготвяне на количествено-стойностни сметки
1.След приключване на работите по дизайна се оформя оферта, включваща подробна ценова сметка на работите и материалите, необходими за изпълнение на проекта.Тези сметки се изготвят безплатно от нас.

2.След съгласуване и одобрение на офертата се подписва договор за ремонт

Разработка на инженерни проекти
При необходимост преди започването на ремонтните дейности се изготвят инженерни чертежи:Проект за електроинсталации

 • Проект за отоплителни инсталации
 • Проект за климатизация и вентилация
 • Проект по ВиК
 • Проект по телефонни инсталации, интернет, домофон, ТВ и др
 • Проект за охранителна и противопожарна сигнализация
 • Проект за охрана чрез виденаблюдение
 • Проект за осветление

Изпълнение на строително-ремонтните работи:

 1. Необходимо е сключване на договор за извършване строително-ремонтните работи. Размерът и редът на заплащането се определят според условията, описани в сключения договор.
 2. Заплащането на извършените работи следва тяхното изпълнение.
 3. Закупуването на материали може да се осъществи както клиента, така и от нашата компания.
 4. След приключване на всички договорени работи се подписва Приемо-предавателен протокол да извършените услуги. По този начин договорът се счита за изпълнен.